Countries
WRTC Area
Callsign lookup


Eligible Team Mate

Total WRTC qualification points: 6127
Total WRTC qualification points (with claimed scores): 6127
Area rank: 6 in EU2
Country rank: 1 in EI - Ireland
Multi operator entries: 4
Outside own area entries: 0
Total contest entries: 12


Event Year Mode Qualification Points Entry WRTC Category Contest Score Best Score by Remarks
ARRLDX 2019 SSB 600 EI9E
Score comparison area: EU2
Operators: EI6JK, EI2FG, EI4II, EI5HTB, EI7FJ, EI9HQ, EI8CE
M2 665379 710730 G6XX
RRDXC 2019 MIX 413 EI9E
Score comparison area: EU2
Operators: EI6JK
SOHP 2253450 5459355 EI7M
CQWPX 2019 SSB 760 EI19RE
Score comparison area: EU2
Operators: EI6JK, EI7IG, EI3JE, EI3JZ, EI3KD, EI8IR, G3NKC, G4CLA, GD4XUM
M2 27584865 27584865 EI19RE
CQWPX 2019 CW 0 (3) EI6JK
Score comparison area: EU2
Operators: EI6JK
SOAHP 30388 9145500 EI7M More than 12 entries.
AADC 2019 CW 0 (14) EI6JK
Score comparison area: EU2
Operators: EI6JK
SOHP 1850 112344 PC3T More than 12 entries.
IARU 2019 MIX 0 (268) EI3Z
Score comparison area: EU2
Operators: EI6JK
SOALP 394335 1191380 PC3T More than 12 entries.
WAEDC 2019 CW 0 (56) EI6JK
Score comparison area: EU2
Operators: EI6JK
SOLP 14364 233795 PC3T More than 12 entries.
AADC 2019 SSB 487 EI6JK
Score comparison area: EU2
Operators: EI6JK
SOHP 2867 4712 M0GHQ
WAEDC 2019 SSB 474 EI6JK
Score comparison area: EU2
Operators: EI6JK
SOHP 330584 698888 GW9Z
CQWW 2019 SSB 800 EI7M
Score comparison area: EU2
Operators: EI6JK, EI3KD, EI3JZ, EI3JE, EI7IG, EI4HQ, EI5IX, ON4EI, EI8IR
M2 10272510 10272510 EI7M
CQWW 2019 CW 431 EI0R
Score comparison area: EU2
Operators: EI6FR, EI6IL, EI2CN, EI2JD, EI3KE, EI6JK
MS 3135132 6550914 OR2M
ARRLDX 2020 CW 0 (1) EI6JK
Score comparison area: EU2
Operators: EI6JK
SOLP 1539 1155420 MU2K More than 12 entries.
ARRLDX 2020 SSB 800 EI7M
Score comparison area: EU2
Operators: EI6JK
SOHP 773808 773808 EI7M
RRDXC 2020 MIX 0 (237) EI3Z
Score comparison area: EU2
Operators: EI6JK
SOHP 1278663 5402294 OQ5M More than 12 entries.
CQWPX 2020 SSB 324 EI3Z
Score comparison area: EU2
Operators: EI6JK
SOALP 937917 2342570 PC3T
CQWPX 2020 CW 0 (37) EI3Z
Score comparison area: EU2
Operators: EI6JK
SOAHP 357397 8923986 EI20C More than 12 entries.
AADC 2020 CW 0 (100) EI3Z
Score comparison area: EU2
Operators: EI6JK
SOHP 34034 273674 OR2F More than 12 entries.
IARU 2020 MIX 291 EI3Z
Score comparison area: EU2
Operators: EI6JK
SOAHP 1133440 3523632 EI7M
WAEDC 2020 CW 0 (49) EI3Z
Score comparison area: EU2
Operators: EI6JK
SOHP 64264 1313546 OR2F More than 12 entries.
AADC 2020 SSB 0 (36) EI6JK
Score comparison area: EU2
Operators: EI6JK
SOHP 1890 43146 PD9DX More than 12 entries.
WAEDC 2020 SSB 436 EI3Z
Score comparison area: EU2
Operators: EI6JK
SOHP 371883 854670 G6MC
CQWW 2020 SSB 0 (192) EI6JK
Score comparison area: EU2
Operators: EI6JK
SOAHP 714440 3539115 M6T More than 12 entries.
CQWW 2020 CW 311 EI3Z
Score comparison area: EU2
Operators: EI6JK
SOAHP 1733459 5298720 OQ5M